REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PIANEK TRIATHLONOWYCH „TRIATHLON SERWIS”

 

 I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem internetowej wypożyczalni pianek wypozyczalnia.triathlonserwis.pl jest firma:

      Paweł Różański Triathlon Coaching
      ul. Norwida 7/3
      16-300 Augustów

      NIP: 8461509088

 1. Stacjonarny punkt wypożyczalni mieści się pod adresem:  

      Sklep pływacko-triathlonowy "TRIATHLON SERWIS"
      ul. Inflancka 8
      00-189 Warszawa

 1. Wypożyczalnia oferuje współpracę opartą o akceptację niniejszego regulaminu bez konieczności podpisywania umowy.


II. Wypożyczenie sprzętu

 1. Wypożyczalnia działa na terenie całej Polski w trybie wysyłkowym oraz stacjonarnie w Warszawie
 2. W przypadku Klientów z Warszawy i okolic, preferowany jest osobisty odbiór i zwrot sprzętu. Odbiór i zwrot osobisty możliwy jest pod adresem: Sklep pływacko-triathlonowy "TRIATHLON SERWIS", ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa.
 3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.wypozyczalnia.triathlonserwis.pl telefonicznie: 515 660 064 bądź mailowo: triathlonserwis@gmail.com.
 4. Prawidłowe złożenie zamówienia skutkuje rezerwacją wybranego sprzętu na czas określony w zamówieniu.
 5. Okres rozliczeniowy wynosi 6 dni. Pierwszym dniem eksploatacji wypożyczonego sprzętu jest środa, a ostatnim dniem wtorek.
 6. Opłata należna za wypożyczenie jednej sztuki pianki na okres 6 dni jest zgodna z aktualną, na dzień składania zamówienia, ofertą na stronie www.wypozyczalnia.triathlonserwis.pl
 7. Do opłaty za wypożyczenie sprzętu doliczana jest zwrotna kaucja w wysokości zgodnej z aktualną, na dzień składania zamówienia, ofertą na stronie Wypożyczalni.
 8. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Wypożyczalni na okoliczność uszkodzenia sprzętu bądź nieterminowego zwrotu.
 9. Tylko uiszczenie opłaty za wypożyczenie pianki gwarantuje Klientowi dostępność sprzętu w wybranym terminie.
 10. Rezerwacja sprzętu i realizacja zamówienia są anulowane, jeżeli w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, nie zostanie uiszczona należna wpłata. Ta zasada dotyczy zarówno zamówień realizowanych w trybie wysyłkowym, jak i stacjonarnym na terenie Warszawy.
 11. Istnieją dwie możliwości odbioru wypożyczonego sprzętu: osobiście bądź kurierem.
 12. Wypożyczony sprzęt można osobiście odebrać w Warszawie pod adresem: Sklep pływacko-triathlonowy "TRIATHLON SERWIS", ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa, po uprzednim umówieniu się.
 13. W przypadku odbioru sprzętu przesyłką kurierską, doliczana jest opłata w wysokości 19 zł. 
 14. Klient może zrezygnować z wypożyczenia sprzętu.
 15. Gdy rezygnacja, o której mowa w pkt. 14., ma miejsce w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym okresem wypożyczenia, Klient traci prawo zwrotu kosztów wypożyczenia pianki. Zwrotowi podlega jedynie kaucja.
 16. W przypadku, gdy rezygnacja, o której mowa w pkt. 14., ma miejsce w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym okresem wypożyczenia, Wypożyczalnia zwraca całość nadpłaconych przez Klienta opłat za wypożyczenie.
 17. Zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 16, Wypożyczalnia dokonuje w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji.
 18. Złożenie zamówienia na wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 
III. Użytkowanie sprzętu

 1. Wypożyczalnia oddaje do użytku Klienta pełnowartościowy sprzęt.
 2. Klient zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i eksploatacji zgodnej z jego przeznaczeniem.
 3. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 4. Klient odpowiada finansowo za zniszczenia bądź ponadnormatywne zużycie sprzętu spowodowane niewłaściwą eksploatacją. Wysokość szkody ocenia Wypożyczalnia.
 5. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego, Klient zgadza się na zatrzymanie kaucji w części stosownej do uszkodzenia. W przypadku, gdy poczyniona szkoda przekracza wysokość kaucji, Klient zobowiązuje się do nadpłaty na poczet dokonanych zniszczeń.


IV.
Zwrot sprzętu

 1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy na czas określony w zamówieniu.
 2. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt Wypożyczalni ostatniego dnia opłaconego okresu wypożyczenia.
 3. Klient ma dwie możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu: osobiście bądź przesyłką kurierską.
 4. Wypożyczony sprzęt można osobiście zwrócić w Warszawie pod adresem: Sklep pływacko-triathlonowy "TRIATHLON SERWIS", ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa lub też przesyłką kurierską na wyżej wskazany adres.
 5. Wypożyczalnia zwraca Klientowi kaucję w formie, w jakiej ją otrzymała: gotówką bądź przelewem bankowym. W przypadku zwrotu kaucji przelewem bankowym czas oczekiwania wynosi do 7 dni, licząc od dnia, w którym dokonał się zwrot wypożyczanego sprzętu.
 6. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w terminie, Wypożyczalnia nalicza opłatę za kolejny tydzień użytkowania. Kwotę tę potrąca z kaucji.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających terminowy zwrot sprzętu, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni.
 8. W przypadku zagubienia sprzętu, Klient zobowiązuje się do wypłacenia finansowej rekompensaty w wysokości rynkowej wartości sprzętu (ceny katalogowe producenta) pomniejszonej o wartość wcześniej wpłaconej kaucji. Zwrotu wartości zagubionego sprzętu dokonuje Klient w ciągu 7 dni, licząc od ostatniego dnia opłaconego okresu wypożyczenia. Odmowa zwrotu kosztów za zagubiony sprzęt, skutkuje zgłoszeniem sprawy do właściwych organów ścigania oraz jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na opublikowanie swoich danych osobowych w Krajowym Rejestrze Dłużników.
 9. Niezwrócenie sprzętu w terminie skutkuje zgłoszeniem sprawy do właściwych organów ścigania.


V. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w wypożyczalni internetowej wypozyczalnia.triathlonserwis.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wypożyczalnię danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.Nr 133, poz. 883 ), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podane przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością Wypożyczalni. Nie są one udostępniane i sprzedawane osobom trzecim.
 1. Złożenie zamówienia w wypożyczalni internetowej wypozyczalnia.triathlonserwis.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od kwietnia 2016 roku. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie wypozyczalnia.triathlonserwis.pl.